CFGS Organització i Control d'Obres de Construcció

Tècnic/a superior en Organització i Control d'Obres de Construcció 

(2.000 h · 2 cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

Amidaments i Valoracions de Construcció, Replantejaments de Construcció, Planificació de Construcció, Documentació de Projectes i Obres de Construcció , Processos Constructius en Edificació, Processos Constructius en Obra Civil, Control d'Estructures de Construcció, Control d'Execució en Obres d'Edificació, Control d'Execució en Obra Civil, Rehabilitació i Conservació d'Obres de Construcció, Estructures de Construcció, Projecte d'Organització i Control d'Obres de Construcció, Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora, Formació en Centres de Treball

SORTIDES PROFESSIONALS
 • Encarregat/ada i cap d'equip en obres estructurals de la construcció;
 • Encarregat/ada d'obres d'edificació, en general.
 • Encarregat/ada d'obres de rehabilitació i reforma en edificació.
 • Cap de taller i/o encarregat/ada de treballadors en acabats d'edificis.
 • Capatàs/assa en construcció d'edificis.
 • Encarregat/ada d'obra civil en general.
 • Encarregat/ada de moviment de terres.
 • Encarregat /ada de ferms i paviments.
 • Encarregat /ada d'obra civil en conduccions i canalitzacions.
 • Ajudant de cap d'oficina tècnica.
 • Ajudant de planificador o planificadora.
 • Ajudant de tècnic o tècnica de control de costos.
 • Tècnic/a de control documental.
 • Especialista en replanteigs.

Centres on s'imparteix

 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal