CFGM Construcció

Tècnic/ca en obres de la construcció (2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Obres de construcció.
- Interpretació de plànols de construcció.
- Fàbriques.
- Revestiments.
- Encofrats.
- Formigó armat
- Organització de treballs de construcció.
- Cobertes.
- Obres d’urbanització.
- Paviments, enrajolats i aplacats.
- Impermeabilitzacions i aïllaments.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Anglès tècnic.
- Sintesi.
- Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Cap d’equip.
- Paleta.
- Paredador/a.
- Oficial u oficiala de mires.
- Col·locador/ra de paviments.
- Constructor de pous en xarxes de sanejament.
- Enconfrador/a.
- Ferralista
- .Constructor de teulades.
- Pissarrer/a.
- Aplicador/a de revestiments.
- Enrajolador/a.
- Instal·lador/a de sistemes d’impermeabilització en edificis i obra civil
- Impermeabilitzador/a de terrasses.

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal