1. Informa't


2. Associa't

 • Com? contacta amb alguna de les associacions de la ciutat
  • Perquè contribuiràs a la vitalització del teixit comercial local
  • Perquè tindràs beneficis i descomptes en la participació en diverses campanyes comercials
  • Perquè serà part d'una veu col·lectiva en la relació amb les institucions

3. Activa el teu comerç


Consulta les campanyes de promoció comercial

Comerç

Normativa comercial

Horaris

Normativa general

 • Comerços en general
  • De dilluns a dissabte entre les 7 hores i les 22 hores (els mesos de juny a setembre) i entre les 6 hores i les 21 hores (els mesos d'octubre a maig), amb un màxim de 75 h a la setmana
  • Diumenges i festius tancament obligatori, excepte 8 festius que determina la Generalitat i els 2 que estableix cada ajuntament.
  • Festius de tancament obligatori: 1 gener i 25 desembre, el diumenge i el dilluns de pasqua, 1 de maig, 24 de juny, 11 de setembre i el 25 i 26 de desembre.
 • Establiments dedicats a la prestació de serveis

obertura lliure

 • Locutoris

Tots els dies de 7 a 23 hores.

És obligatori: exposar l’horari al públic amb un rètol que ha de ser visible des de l’exterior, fins i tot quan l’establiment estigui tancat.

Excepcions

 • Sense limitació horària ni de dies d’obertura els establiments dedicats a la venda de:

pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes, combustible i carburants, botigues dins d’hotel.

 • Comerços d’alimentació de superfície fins a 150 m2 (establiments de venda personalitzada i de règim d’autoservei i tinguin una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana d'alimentació):
  • De dilluns a diumenge
  • Festius de tancament obligatori: 1 gener i 25 desembre
  • Obertura restringida: 24 i 31 desembre (hora màxim de tancament: 20 hores)
  • Sense limitació horària, excepte els situats als àmbits territorials descrits al Decret 2890/2010 de l’Ajuntament (zona nord i centre de la ciutat) que hauran de romandre tancats i no realitzar cap activitat de venda en horari nocturn: de 22 hores a 7 hores.
Veure imatge de Zona Nord (nova finestra)
Zona Nord
Veure imatge de Zona Centre (nova finestra)
Zona Centre
 • Comerços <300 m2 dedicats essencialment a la venda de productes culturals i de lleure, que no pertanyin a grups o cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom comercial
  • De dilluns a diumenge, amb un mínim de 18 hores al dia. 
  • Festius de tancament obligatori: 1 gener i 25 desembre.
  • Obertura restringida: 24 i 31 desembre (hora màxim de tancament: 20 hores)
 • Establiments de convivència (inferiors a 500m2 que ofereixen tots i cadascun dels productes següents: llibres, diaris i revistes, productes d’alimentació, discos i vídeos, joguines, regals i articles diversos):
  • De dilluns a diumenge, amb un mínim de 18 hores al dia.
  • Festius de tancament obligatori: 1 gener i 25 desembre.
  • Obertura restringida: 24 i 31 desembre (hora màxim de tancament: 20 hores)
 • Establiments de pública concurrència

Consultar l’ordre INT/358/2011 de 19 de desembre de la Generalitat de Catalunya.
http://www.gencat.cat/diari/6030/11350025.htm

 • Farmàcies

Disposen de normativa específica.

 • Establiments de venda de productes pirotècnics:
  • 15 hores diàries entre les 7 i les 22 hores
  • Diumenges i festius tancat, excepte els del mes de juny.
 • Botigues situades a l’entorn immediat del Mercat de venda no sedentari de “Els Ocellets” de la ciutat:?Poden obrir durant el mateix horari en què es faci el mercat, els establiments situats als següents carrers:
  • Av. Torrent Gornal, de l’1 al 35 i del 6 al 56
  • Av. Ponent, de l’1 al 31 i del 2 al 36
  • C. Alegria, del 5 al 45 i del 4 al 46
  • C. Florida, del 23 al 43 i del 4 al 42
 • Establiments dedicats a la venda de llibres, de publicacions en general i d'altres productes culturals en suport àudio-visual

Poden obrir al públic els dies 22 i 23 d'abril, amb motiu de la diada de Sant Jordi, si un d'aquests dos dies o tots dos s'escauen en festiu. 

Per a més informació, feu click a : Gencat.cat (Empresa i ocupació)

Política lingüística

Els establiments han d’estar en condicions de poder atendre als consumidors i consumidores quan s’expressin en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya.

La persona consumidora té dret a ser atesa tant en català com en castellà, i no se la pot fer canviar de llengua, si no vol.

Tota la informació de caràcter fix de l’establiment (senyalització, retolació), tant interiors (caixa, sortida, etc.) com exterior (pastisseria, forn, etc.) han de ser redactats, com a mínim, en català.

Així com tots els documents d’oferta de serveis per les persones usuàries i consumidores dels establiments (llista de preus, catàlegs, cartes dels restaurants, etc.)

Aquesta normativa no s’aplica a les marques, als noms comercials ni als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

Retolació, tendals i marquesines

Les ordenances municipals són les que regulen les característiques i la disposició de la retolació exterior de l’establiment, dels tendals i de les marquesines (per exemple, com han d’anar integrats a la façana, com han de ser els sistemes d’il·luminació, la limitació o no de l’ús de banderoles, etc.)

En el cas de L’Hospitalet, s’ha de sol·licitar una llicència d’obrers menors per poder instal·lar aquests elements.

Els establiments han de donar la màxima informació sobre els preus dels productes i serveis, de manera que aquest pugui ser exigible pel client.

És obligatori:

 • Indicar el preu de venda a tots els productes exposats, precedit de la sigla PVP, mitjançant cartells o etiquetes visibles i expressats de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible.
 • Exposar el preu complert i final del producte, incloent-hi els impostos i les despeses de tramesa, si n’hi ha.
 • Els establiments de serveis (perruqueries, bars, etc.) han d’exposar el preu de forma visible pels consumidors i usuaris.

Excepció: Les joieries i les pelleteries estan exemptes de mostrar el preu per raons de seguretat.

Productes a granel:

 • Indicar el preu per unitat de mesura (quilo, litre, metro, m2, etc.)
 • El preu s’ha de referir al preu net del producte. 
 • En productes comercialitzats per unitats o peces, a més del preu unitari del producte, s’ha de posar el preu amb referència a la unitat de mesura.
 • Els productes que s’emboliquen al moment de la venda s’han de pesar descomptant les tares dels embolcalls o proteccions que s’utilitzin.
   

És obligatori admetre el diner en curs legal i tenir canvi. 

S’ha d’admetre els mitjans de pagament que s’indiquin a l’establiment, que han de ser visibles fins i tot quan l’establiment estigui tancat.

En defecte de publicitat, el pagament sempre és al comptat. 

En el cas que l’establiment comercial admeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, no es poden incrementar els preus per raó de la forma o el mitjà de pagament en quantitats superiors a les despeses que l'empresari hagi de suportar de forma directa com a conseqüència de l'admissió del mitjà de pagament electrònic. És a dir, l’empresari o comerciant únicament pot repercutir al consumidor la comissió suportada per la utilització del mitjà de pagament electrònic i, en cap cas, en podrà incrementar l’import. En tot cas, caldrà informar les persones consumidores de l’import de la comissió aplicable o del seu mètode de càlcul. 

Si a l’establiment comercial s'accepten targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual no se'n pot limitar l'ús en determinats períodes o condicions, com ara, per exemple, durant el període de rebaixes.

Comprovants de compra

S’ha d’expedir un tiquet o una factura per qualsevol despesa que la persona consumidora efectuï.
Han de constar:

 • Les dades fiscals i el nom de l’establiment.
 • La data de la venda.
 • El concepte facturat.
 • L’import total amb els impostos desglossats.

Fulls de reclamació / denúncia

S’ha de tenir fulls oficials de reclamació/denúncia a disposició de clients i usuaris.

Excepcions:

 • Els professionals obligats a col·legiar-se.
 • Els serveis prestats directament per l’Administració.
 • Els centres que imparteixen ensenyament reglats.
 • Aquelles activitats que tinguin normativa específica en aquesta matèria (correus, banca i finances).

On demanar-los?

 • A l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament (Carretera del Mig, 85-87).
 • A la web www.consum.cat
 • Descarregant el document

Vendes especials

Són aquells tipus de venda a preus més baixos dels habituals i que disposen d’una regularització específica: rebaixes, saldos i liquidacions.

 • Rebaixes

Venda dels articles que habitualment s’ofereixen a l’establiment a un preu inferior al fixat abans d’aquesta venda especial.

Només es poden dur a terme en les temporades legalment autoritzades:

 • Rebaixes d’hivern: del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos.
 • Rebaixes d’estiu: de l’1 de juliol al 31 d’agost, ambdós inclosos.

Durada: com a mínim una setmana i com a màxim dos mesos.

A l’etiqueta ha de constar el preu de la venda anterior al costat del preu rebaixat.

Els productes rebaixats han de mostrar de manera clara aquesta reducció i s’ha d’informar del preu normal o habitual del bé o servei i del preu reduït. Es pot substituir aquesta informació pel percentatge de reducció de preus en cada bé o servei.

Els productes que es venen tenen la mateixa garantia que durant l’any.

No es pot vendre productes no posats a la venda en condicions de preu ordinari amb anterioritat ni productes deteriorats o adquirits per ser venuts a un preu inferior a l’ordinari. 

 • Saldos

Venda d’aquells productes que han disminuït el seu valor de mercat pel seu deteriorament, desperfecte, desús o obsolescència. Són venuts a un preu inferior a l’habitual.

Es pot efectuar amb caràcter ocasional o permanent.

Durada: depèn de quan s’exhaureixin els articles.

Aquest tipus de venda es pot fer en temporada de rebaixes, sempre i quan s’ajusti als supòsits legals previstos per aquesta venda especial.

 • Liquidacions

Vendes derivades dels següents casos:

 • Cessament total o parcial de l’activitat.
 • Canvi o modificació substancial de l’orientació del negoci.
 • Canvi de local o realització d’obres d’importància.
 • Qualsevol supòsit de força major que obstaculitzi greument el normal desenvolupament de l’activitat comercial.

La liquidació serà dels productes que es trobin en estoc en el moment de presentar la comunicació especial. Es pot dur a terme durant rebaixes sempre i quan s’ajusti a les condicions legals per aquesta venda.

S’ha de comunicar la venda a l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya amb una antelació mínima d’un mes.

Durada màxima: tres mesos; excepte quan sigui per cessament total de l’activitat que serà d’un any.

No es pot publicitar la venda en liquidació amb una antelació de vuit dies.

S’ha d’exhibir còpia de la comunicació presentada al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 

Per a més informació, Gencatcat (Empresa i Ocupació)
 

 • Festius 2024 LH
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal