• Estic a:
  • Inici
  • Formació
  • Dispositiu de Recerca i Promoció de la Formació Professional

Formació

Dispositiu de Recerca i Promoció de la Formació Professional

Què és el Dispositiu?

Aquest servei proporciona  informació útil per a conèixer i interpretar la realitat de la formació professional a la ciutat, així com per al disseny i seguiment de polítiques públiques en aquest àmbit.

Les activitats del Dispositiu es desenvolupen entorn a tres línies de treball:

  • L’anàlisi de la situació de la formació professional a la ciutat mitjançant la recollida sistemàtica d’informació quantitativa i qualitativa. Aquestes anàlisis es concreten en informes anuals que mostren els principals resultats obtinguts fruit d’aquesta activitat.
  • La promoció de la formació professional a partir de la difusió dels recursos disponibles a la ciutat per tal d’afavorir la millora de la qualificació i l’ocupabilitat de la població. Un d’aquests recursos és la Guia de la FP que facilita a la ciutadania l’accés a diferents informacions útils per a decidir la millor opció segons la situació particular de cadascun.
  • L’elaboració d’informes per a diferents departaments de l’Ajuntament i d’altres agents implicats en aquest àmbit, els quals donen suport a la planificació estratègica de la ciutat.

El servei també ofereix diferents enllaços els quals poden satisfer altres demandes de informació.

Contacta amb el Dispositiu
Correu electrònic: observatorifp@l-h.cat
Telèfon: 93 403 25 55
 

Les xifres de la Formació Professional a L'Hospitalet

La formació professional és el conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament  qualificat de diversos oficis i professions, l’accés a l’ocupació i la participació activa en la vida  social, cultural i econòmica.

Inclou d’una banda els ensenyaments de formació professional inicial (FPI) que s’imparteixen dins del sistema educatiu. I, d’una altra, la Formació Professional per l’Ocupació (FPO) que es desenvolupa dins l’àmbit laboral.  Aquesta ultima engloba la formació ocupacional (FO) adreçada prioritàriament a treballadors/es desocupats/des. I la formació contínua (FC)  adreçada a treballadors/es en actiu.

Formació professional inicial

La formació professional inicial (FPI)  inclou, els Cicles Formatius de Grau Bàsic (CFGB), els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i els Cicles Formatius de Grau Superiors (CFGS). Aquests permeten l'obtenció dels títols de tècnic bàsic, tècnic i tècnic superior respectivament. S’inclouen també en aquest grup els ensenyaments artístics i esportius. D’una altre banda, aquesta formació professional també recull els Programes de Formació i Inserció (PFI), que possibiliten l'obtenció del Certificat de qualificació professional inicial.

A la ciutat de L'Hospitalet durant el curs 2021-2022 s'han format 4.371 alumnes distribuïts de la manera següent: 

CICLES DE GRAU MITJÀ 1.845 alumnes  
CICLES DE GRAU SUPERIOR 2.526 alumnes
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIO   100 alumnes  
Total Formació Professional Inicial 4.371 alumnes 

Font : Departament d’Educació.

Distribució de l'alumnat (%) de Formació Professional Inicial de Grau Mitja i Grau Superior per família professional. Curs 2021-2022

Sanitat  17,34
Administració i gestió  13,15
Serveis socioculturals i a la comunitat  11,70
Informàtica i comunicacions 11,34
Comunicació Gràfica i Audiovisual  8,7
Activitats físiques i Esportives  7,54
Imatge personal  6,29
Electricitat i electrònica 6,24
Comerç i màrqueting   6,14
 Instal·lació i manteniment 2,52
Transport i manteniment de vehicles 2,5
Seguretat i mediambient  2,45
Química 2,42
Edificació i Obra Civil 2,35
Fabricació mecànica  1.48
Ensenyaments esportius - Futbol  -
Ensenyaments esportius - Bàsquet   -

Font: Departament d’Educació

Formació ocupacional

La formació ocupacional (FO) te per objectiu proporcionar a les persones desocupades les competències professionals requerides pel sistema productiu. Aquests cursos permeten l'obtenció de Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3 de qualificació.

Aquesta formació impulsada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) es desenvolupa tant a la seva xarxa de Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO),  com a través de programes de col·laboració amb altres centres públics o privats.

Durant l'any 2021 a la ciutat de L'Hospitalet, 3.129 persones desocupades van cursar  alguna especialitat formativa dintre de les diferents modalitats de formació ocupacional distribuïts de la manera següent:

Programes Ocupacionals  972 persones
Formació Ocupacional d’Oferta (FOAP)  1.229 persones
CIFO L’Hospitalet 928 persones
Total 3.129 persones

Font: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Formació professional contínua

La formació continua (FC) s’adreça a treballadors/es en actiu, donant resposta a necessitats tant transversals com sectorials. El programa transversal facilita l’obtenció de competències transferibles a tots els sectors d’activitat, afavorint l’ocupabilitat i la mobilitat intersectorial dels treballadors/es. I el programa sectorial facilita a persones treballadores d’un determinat sector la resolució de necessitats específiques del mateix.

Totes dues  adopten el format d’oferta, però la formació continua afegeix també el format de demanda, a través del qual es canalitza la formació bonificada per tal de donar cobertura a la formació que les pròpies empreses programen.

A la ciutat de L'Hospitalet l'any 2021 van ser formats 22.437  persones  distribuïdes de la següent manera:

Formació d’oferta Sectorial 1.393  persones
Formació d’oferta Transversal  1.801 persones
Formació de demanda Bonificada   19.243 persones
Total   22.437 persones

Font: Consorci de la Formació Continua de Catalunya (CONFORCAT) i Fundación estatal de Formación para el Empleo (FUNDAE)

Documents sobre l'FP a l'Hospitalet

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal