Què és l'FP?

El model integrat d'FP

La formació professional té com finalitats l'adquisició, la millora i l'actualització de les competències i cualificaciones professionals de les persones al llarg de la vida.

Integra la formació professional inicial, la formació professional per a l'ocupació i els serveis d'informació, orientació, avaluació i acreditació de les competències professionals.

La formació professional inicial és organitzada en cicles formatius. Els cicles es classifiquen en graus (bàsic, mitjà i superior) així com per àmbits d'activitat (famílies professionals). Els cicles de grau bàsic condueixen a l'obtenció del títol de tècnic bàsica, els de grau mig al títol de tècnic i els de grau superior al de tècnic superior.

Els ensenyaments professionals combinen formació teòrica i pràctica, incloent unes pràctiques en centres de treball d'empreses. Aquestes pràctiques també es poden realitzar en modalitat DUAL.

La formació professional per a l'ocupació és organitzada en tres tipus en funció dels destinataris a qui es dirigeix..

  • Formació ocupacional dirigida a persones treballadores desocupades.
  • Formació contínua dirigida a et personis treballadores en actiu que volen millorar les seves competències professionals.
  • Formació programada per les empreses per als seus propis treballadors que es pot bonificar en li quotes a la seguretat social.

Una part de la formació professional per a l'ocupació és organitzada en tres nivells de qualificació i permeten l'obtenció d'un certificat de professionalitat.

A la ciutat disposem d'una oferta de 79 certificats de professionalitat distribuïts en 15 famílies professionals.

Aquestes activitats es duen a terme a través de centres formatius col·laboradors en matèria de formació professional per a l'ocupació de diferents administracions públiques.

Les xifres de l'FP inicial a L'Hospitalet

Recursos del sistema d'FP Inicial

La ciutat disposa de 14 centres educatius. D'aquests, 7 són de caràcter públic, 6 són concertats i 1 privat. Es poden cursar cicles de grau mitjà a 14 centres, el grau superior a 13 i el grau bàsic a 2.  Un dels centres públics esta especialitzat en estudis  artístics tant de grau mitja com superior. I un altre centre ofereix també 2 cicles de grau mitjà dels ensenyaments esportius.

Els programes de formació i inserció (PFI), es poden cursar a 7 instituts.

Famílies professionals i cicles formatius

A l'Hospitalet hi ha disponible una oferta formativa que engloba 76 cicles de Formació Professional de 17 famílies professionals, de les quals 67 corresponen a: 2 de grau bàsic, 17 de grau mitjà, 35 de grau superior, 10 PFI, 2 IFE i 1 curs d’especialització.
La ciutat també ofereix 2 ensenyaments esportius de grau mitjà. I 7 a ensenyaments artístics (2 de grau mitjà i 5 de superior)

Matrícula: evolució i característiques

La formació professional ha superat en els darrers anys les 4.000 matricules. Concretament en el curs 2021-2022 s’han matriculat (sense comptar els PFI) 4.271 persones.

En els cicles de grau mitjà, la matrícula es concentra en titulacions de les famílies professionals de sanitat, administració i gestió i d'informàtica i comunicacions. En els cas dels cicles de grau superior, es concentra en serveis socioculturals, artístics, administració i gestió així com en informàtica i comunicacions.

Oferta formativa curs 2022-2023

El proper curs 2022-2023 s'oferiran a la ciutat 75 titulacions de Formació Professional de 17 famílies professionals, de les quals 67 corresponen a FP Inicial   (10 PFI, 2 de grau bàsic, 17 de grau mitjà, 35 de grau superior, 2 IFE i 1 curs d’especialització). La resta corresponen a ensenyaments esportius (1 de grau mitjà) i ensenyaments artístics (2 de grau mitjà i 5 de superior). 

Darrera actualització: setembre de 2022

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal