1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

 • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Ajudes i subvencions per a empreses

AVALIS de Catalunya, SGR (Societat de Garantia Recíproca)

El seu objecte social és atorgar avals financers i tècnics a les petites i mitjanes empreses, als autònoms i als professionals

Més informació

Termini: Vigent fins a nova regulació.

Finançament de l’Institut Català de Finances

Dirigit a empreses o institucions que facin inversions a Catalunya i a empreses catalanes que inverteixin a l'exterior. 

Més informació fent clic aquí

Termini: Fins a nova regulació.

Línia Coinversió de l’Institut Català de Finances

Institut Català de Finances

Dirigit a noves empreses o a empreses en fases inicials. Es tracta de una línia de finançament juntament amb inversors privats (Business Angels) en forma de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o empreses en fases inicials.

Més informació fent clic aquí

Termini: fins a nova regulació

Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

Al capítol I del títol I s'adopten mesures per fomentar l'emprenedoria i el treball per compte propi entre els joves menors de 30 anys entre les quals destaquen la implantació d'una quota inicial reduïda, la compatibilització de la prestació per desocupació amb l'inici d'una activitat per compte propi, o l'ampliació de les possibilitats d'aplicació de la capitalització de la prestació per desocupació.

De forma complementària, al capítol II s'estableix un marc fiscal més favorable per a l'autònom que inicia una activitat emprenedora amb l'objectiu d'incentivar la creació d'empreses i reduir la càrrega impositiva durant els primers anys d'exercici d'una activitat.

Així, en l'àmbit de l'Impost sobre Societats, s'estableix un tipus de gravamen del 15 per cent per als primers 300.000 euros de base imposable, i del 20 por cent per a l'excés sobre l'esmentat import, aplicable en el primer període impositiu en què la base imposable de les entitats resulta positiva i en el període impositiu següent en aquest.

En consonància amb l'anterior, en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb la finalitat de fomentar l'inici de l'activitat emprenedora, s'estableix una nova reducció del 20 por cent sobre els rendiments nets de l'activitat econòmica obtinguts pels contribuents que haguessin iniciat l'exercici d'una activitat econòmica, aplicable en el primer període impositiu en què el rendiment net resulti positiu i en el període impositiu següent en aquest.

Finançament del BEI per a projectes que contribueixin a aconseguir els objectius de la UE, tant a dins com a fora d'ella.

Veure imatge de Finançament del BEI per a projectes que contribueixin a aconseguir els objectius de la UE, tant a dins com a fora d'ella. (nova finestra)

El Banc Europeu d'Inversions ofereix tres tipus principals de productes i serveis:

 • Préstecs: prop del 90% del seu compromís financer total. El banc ofereix crèdits a clients de tot tipus per donar suport al creixement i l'ocupació, i aquest suport sol contribuir a atraure altres inversors.
 • Finançament combinat: permet als clients combinar el finançament del BEI amb altres inversions.
 • Assessorament i assistència tècnica: aconseguir la màxima rendibilitat.

Termini: Fins a nova regulació

Acreditació d'entitats i empreses TECNIO per al període 2020-2023

Veure imatge de Acreditació d'entitats i empreses TECNIO per al període 2020-2023 (nova finestra)

TECNIO és l'acreditació que atorga la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ per identificar i donar visibilitat als desenvolupadors de tecnologia del sistema R+D+I de Catalunya que presentin capacitats tecnològiques diferencials i amb capacitat de transferir-les per enfortir el teixit empresarial i fer atractiu internacionalment el ecosistema català d'innovació. Això ha de contribuir a incentivar l'activitat del mercat tecnològic català entre els generadors de tecnologia, els compradors, els facilitadors i altres col·laboradors del procés com, entre d'altres, els consultors, agents de patents i les escoles de negoci.

S'entén com a desenvolupadors de tecnologia TECNIO els grups de recerca del sistema universitari de Catalunya, els grups i/o centres del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ubicats a Catalunya i els centres de recerca de Catalunya CERCA i que compleixin els requisits d'elegibilitat i atributs detallats als apartats 1.1 i 1.2 de l'Annex a aquestes bases.

Termini de sol·licituds: 30/12/2022

Més Informació

Acreditació d’assessors 2019 - 2022 en el marc dels programes d’ACCIÓ

Generalitat de CatalunyaVeure imatge de Acreditació d’assessors 2019 - 2022 en el marc dels programes d’ACCIÓ (nova finestra)

Beneficiaris

Professionals preparats que coneguin els diferents mercats i sectors econòmics i que ajudin a les empreses a impulsar-se en una Catalunya innovadora i competitiva internacionalment, ben posicionada per fer front als reptes que té al davant i preparada per atendre les oportunitats.

Condicions de col·laboració

Els assessors donen suport en la implementació dels programes d’ACCIÓ que ho requereixin, en els àmbits i àrees per a les quals s’han acreditat, en funció de la metodologia i les bases establertes en cada programa degudament publicades per ACCIÓ.

L’empresa podrà seleccionar l’assessor que desitgi del llistat d’assessors acreditats per ACCIÓ, el qual estarà disponible a la pàgina web: http://comunitats.accio.gencat.cat/web/directori/cercador. L’empresa tindrà accés a l’adreça LinkedIn de tots els assessors, d’on podrà obtenir més informació professional de cada perfil.

La relació contractual s’establirà únicament entre l'empresa i l’assessor que aquesta triï, sense que existeix cap tipus de vinculació contractual entre ACCIÓ i l’empresa i/o l’assessor.

Estar acreditat per ACCIÓ no garanteix la participació de l’assessor acreditat en un programa concret, ni la selecció per part de les empreses participants en els programes d’ACCIÓ.

El seguiment de la participació i col·laboració de l’assessor es fa de forma descentralitzada des de cada programa d’ACCIÓ.

Termini: 31/05/2022

Més informació

Ajuts per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització per a l'any 2021, amb possibilitat de bestretes als mateixos de les organitzacions de productors pesquers i les seves associacions d'àmbit nacional i transnacional

Veure imatge de Ajuts per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització per a l'any 2021, amb possibilitat de bestretes als mateixos de les organitzacions de productors pesquers i les seves associacions d'àmbit nacional i transnacional (nova finestra)

L'objectiu principal d'aquestes ajudes és fomentar el paper de les Organitzacions de Productors Pesquers per a la consecució dels objectius de la OCM i per a la correcta gestió de la Política Pesquera Comuna. Mitjançant els Plans de Producció i Comercialització com a principal eina per a la consecució d'aquests objectius, les organitzacions desenvolupen mesures que contribueixen al fet que els membres de les OPP exerceixin les activitats pesqueres de manera sostenible, millorin la comercialització dels productes i recopilin informació relativa a l'aqüicultura.

Ajudes cofinançades pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de les ajudes les Organitzacions de Productors Pesquers (OPP) i Associacions d'Organitzacions de Productors Pesquers (AOP) d'àmbit transnacional, nacional i autonòmic donades d'alta en el Registre establert en l'article 8 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, tant si sol·liciten bestreta com si no.

Quantia

La quantia màxima total de l'ajuda per a aquesta convocatòria s'estableix en 5.650.000 €.

Termini

S'estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds: al 2021, que s'inicia el 07/09/2021, per a les OPP i AOP que estiguin interessades a obtenir una bestreta de les ajudes, i al 2022, que s'inicia el 15/05/2022, tant per a les OPP i AOP que hagin sol·licitat bestreta com per a aquelles que no ho han fet. Període de 15 dies hàbils per a presentar les sol·licituds en tots dos casos. Data de finalització: 03/06/2022

Més Informació

Ajuts per participar en fires. Fira Interzum (Bogotà) 2022, participació agrupada

ICEXVeure imatge de Ajuts per participar en fires. Fira Interzum (Bogotà) 2022, participació agrupada (nova finestra)

COFEARFE amb el suport de ICEX España Exportació Inversions convoca la participació agrupada en la fira INTERZUM (Bogotà, Colòmbia) que se celebrarà del 10 al 13 de maig de 2022.

Beneficiaris

Empreses.

Quantia

L'ajuda màxima establerta per ICEX ascendeix a 69.000 euros.

Termini: 1/03/2022

Més Informació

Ajuts per participar en fires. Fira Tube & Wire 2022 (Alemanya), participació agrupada

ICEXVeure imatge de Ajuts per participar en fires. Fira Tube & Wire 2022 (Alemanya), participació agrupada (nova finestra)

A 28 de setembre de 2021, SIDEREX amb el suport de ICEX España Exportació i Inversions en el marc del Pla Sectorial 2022, convoca la Participació Agrupada en la Fira TUBE & WIRE que se celebrarà en Dusseldorf (Alemanya) del 9 al 13 de maig de 2022.

Beneficiaris

Empreses.

Quantia

L'Ajuda màxima total establerta per ICEX per a aquesta activitat és de 57.850 €. Atès que es tracta d'una activitat corresponent a l'any 2022, el suport de ICEX queda condicionat a l'aprovació del Pla Sectorial 2022 amb SIDEREX.

Els conceptes susceptibles de suport per part de ICEX són: lloguer d'espai, decoració i catàleg d'expositors.

El percentatge de suport general ICEX per als conceptes esmentats és de fins a un 25%.

Termini: 09/03/2022

Més informació

Atracció de socis internacionals

Veure imatge de Atracció de socis internacionals (nova finestra)

No sempre trobem els nostres aliats estratègics al costat de casa. Sovint aquell proveïdor clau o el client que marca la diferència es troba més enllà de les nostres fronteres. En aquests casos, per què no portar-los a Catalunya? El servei d’Atracció de socis internacionals d’ACCIÓ t’ajuda a convèncer-los d’establir-se al nostre país.

Objectiu

El servei d’Atracció de socis internacionals t’acompanya a convèncer els teus aliats estratègics de la necessitat d’establir-se a Catalunya. Tot plegat oferint informació útil als inversors, amb dades pràctiques i actualitzades sobre com invertir i operar a Catalunya.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

Barcelona & Catalonia Startup Hub

Generalitat de CatalunyaVeure imatge de Barcelona & Catalonia Startup Hub (nova finestra)

El Barcelona & Catalonia Startup Hub és el portal de startups més important de Catalunya. Tant per volum com per qualitat, és el directori de referència de les startups catalanes.

Objectius

Permetrà al teu projecte connectar-se a un dels ecosistemes emprenedors més importants d’Europa.

Visibilitat global. Possibles socis i inversors tant locals com internacionals cerquen en el Barcelona & Catalonia Startup Hub startups amb qui col·laborar o invertir.
Connexió a l’ecosistema. La cerca per nom, sector o localització permet situar la teva startup al mapa de l’ecosistema emprenedor català.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

Compra pública d'innovació

Generalitat de CatalunyaVeure imatge de Compra pública d'innovació (nova finestra)

La Compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.

Objectius

El servei de Compra Pública en Innovació s'adreça a empreses amb un alt potencial de recerca i innovació interessades a trobar un comprador o col·laboradors, per al desenvolupament de les seves solucions. Una recerca que aporti noves solucions per a problemes susceptibles de ser objecte de preocupació per part del sector públic.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

Enterprise Europe Network (EEN)

Veure imatge de Enterprise Europe Network (EEN) (nova finestra)

Si ets una empresa innovadora que busca socis internacionals, l’Enterprise Europe Network (EEN) és la teva xarxa. Et connecta a més de 60 països, inclosos tots els de la Unió Europea.

Objectius

L’EEN és una iniciativa de la Comissió Europea creada l’any 2008 per ajudar les pimes a ser més competitives mitjançant el desenvolupament de la seva capacitat innovadora i l’obertura a nous mercats.

Termini de sol·licitud: 1/1/2023

Més Informació

ICF - Economia social i cooperativa

Institut Català de FinancesVeure imatge de ICF - Economia social i cooperativa (nova finestra)

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

A partir del 9 de juny i fins el 31/12/2022 es poden sol·licitar les ajudes destinades a l'aportació de capital per finançar empreses d'economia social. L'ajuda consisteix en una garantia addicional que aporta el Departament de Treball sobre un préstec que ha de concedir l'Institut Català de Finances (ICF) per a projectes d'inversió o circulant d'empreses d'economia social.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec.

Beneficiaris:

 • Societats cooperatives, incloses les agràries.
 • Societats laborals i federacions de cooperatives.
 • Societats Agràries de Transformació.
 • Les federacions de les entitats de l’economia social
 • Empreses d'inserció.
 • Centres Especials de Treball.
 • Fundacions i associacions inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) que realitzin activitat econòmica.

Tipus de préstecs:

 • Préstecs per a inversions en immobilitzat material o immaterial.
 • Préstecs per a capitalització d'entitats.
 • Préstecs per a circulant.
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic.

Termini: 31/12/2022

Més informació 

ICF Impuls industrial

Veure imatge de ICF Impuls industrial (nova finestra)

Préstecs per finançar projectes d’inversió i/o circulant orientats a la recuperació i l’impuls de l’activitat industrial de pimes i grans empreses.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb una garantia del 80% del risc viu per part del Departament d’Empresa i Coneixement per a pimes i amb una garantia del 70% per a grans empreses

Termini: 31/12/2022

Més Informació

ICF Indústria 4.0

Veure imatge de ICF Indústria 4.0 (nova finestra)

Préstecs per a empreses industrials i de serveis relacionats que impulsin projectes d'inversió amb impacte significatiu, orientats a la digitalització i/o adreçats a la transformació del sector de l'automoció. Compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Termini: 31/12/2022

Més Informació 

ICF Turisme

Veure imatge de ICF Turisme (nova finestra)

Préstecs per a la millora i modernització d'establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural amb seu operativa a Catalunya, que portin un mínim de dos anys en funcionament.

Aquests préstecs compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part de la Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement.

Finalitat

 • Obres o instal·lacions destinades a millorar l'accessibilitat a l'establiment turístic.
 • Reforma, millora o ampliació de les instal·lacions i/o serveis, així com qualsevol despesa que tingui per finalitat la millora de la qualitat dels serveis i/o estades.
 • Millores d'eficiència energètica.
 • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es desenvolupin i s'apliquin en els establiments turístics.

Termini: 30/12/2022

Més Informació

ICO Red.es Acelera

Instituto de Crédito OficialVeure imatge de ICO Red.es Acelera (nova finestra)

Beneficiaris

Beneficiaris d’ajudes de les convocatòries publicades per Red.es: empreses, fundacions, associacions, col·legis professionals, entitats locals, universitats, organismes públics d’investigació, centres públics d’I+D, centres tecnològics i de recolzament a la innovació tecnològica, etc.

Sol·licitud

Directament a través de les entitats de crèdit.

Conceptes finançables

Projectes per als quals s'aprovi la concessió d'ajudes per Red.es, d'acord amb el que s'estableix en la corresponent convocatòria d'ajudes. A títol indicatiu:

 • Projectes de desenvolupament experimental (creació de prototips, elaboració de projectes pilot, assaig i la validació de productes en tecnologies com ara la Intel·ligència Artificial, tecnologies 5G, tecnologies de processament massiu de dades i informació, Blockchain, robòtica, continguts digitals...)
 • Projectes que fomentin el desenvolupament, impuls i adopció de tecnologies digitals.

Import màxim per projecte

Fins al 100% de l’import màxim a finançar que aparegui a la resolució d’ajudes de Red.es.

Modalitat

Prèstec.

Tipus d'interès

Fixe o variable, més el marge establert per l’entitat de crèdit segons el termini d’amortització.

Termini de sol·licitud: 31/3/2024

Més Informació

Incentius fiscals

Veure imatge de Incentius fiscals (nova finestra)

Els incentius fiscals són una eina de l’Administració General de l’Estat que permet a les empreses reduir la seva factura fiscal. A ACCIÓ t’ajudem a identificar l’incentiu que millor s’adapta a les teves necessitats i t’orientem en la seva aplicació. Rebràs acompanyament personalitzat per part d’un assessor acreditat per ACCIÓ que analitzarà el teu cas particular.

Objectius

Aquest servei té l’objectiu de donar suport a les empreses catalanes en el seu procés d’aplicació de les deduccions fiscals.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

Innova al món

Generalitat de CatalunyaVeure imatge de Innova al món (nova finestra)

La internacionalització de la tecnologia és més complexa que la comercial o la de serveis. Per facilitar-te aquest procés, ACCIÓ t’acompanya perquè puguis aprofitar les oportunitats en transferència tecnològica a bona part del món.

Rebràs un suport personalitzat en funció de les capacitats tecnològiques de la teva empresa i de les oportunitats del mercat que t’interessa.

Objectius

El Servei Innova al món ajuda les empreses i els centres tecnològics catalans a identificar quin és el mercat més adient per internacionalitzar la vostra tecnologia i orientar-vos en la seva implementació al mercat de destí.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

Innovar a través de startups

Veure imatge de Innovar a través de startups (nova finestra)

Per a les empreses consolidades, la innovació és una necessitat per tal de mantenir-se en el mercat. La pressió del dia a dia, però, dificulta que puguin incorporar ràpidament la innovació disruptiva. Per contra, aquest és un procés que les startups viuen de forma natural com la seva raó de ser. La seva agilitat per desenvolupar nous projectes les converteix en una font d’innovació constant que les empreses consolidades poden aprofitar.

Objectius

El servei Innovar a través de startups permet posar en contacte empreses consolidades i startups per tal d’establir la relació més beneficiosa per a les dues parts.

Termini:1/1/2023

Més Informació

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió en la renovació dels establiments d'allotjament turístic (ref. BDNS 541898)

Veure imatge de Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió en la renovació dels establiments d'allotjament turístic (ref. BDNS 541898) (nova finestra)

Aquestes ajudes estan destinades al finançament de projectes d’inversió en la renovació dels establiments d’allotjament turístic per als anys 2021-2022.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts persones o les entitats titulars d’allotjament turístics, establiments hotelers, inclosos hotels i hostals o pensions, apartaments turístics,  càmpings) i establiments de turisme rural operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin habilitats degudament en seu municipal.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’1 de gener de 2021 i restarà obert fins al 30 de desembre de 2022 (inclòs) o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Termini:30/12/2022

Més Informació

Mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19

S'estableix un procediment excepcional i temporal, durant els exercicis 2021 i 2022, per a la concessió per les Delegacions d'Economia i Hisenda d'ajornaments i/o fraccionaments del pagament de deutes de naturalesa pública, no tributàries ni duaneres, derivades del reintegrament i/o reemborsament d'ajudes o de préstecs concedits per l'Administració General de l'Estat, amb dispensa de garantia.

L'objectiu és proporcionar a les Delegacions d'Economia i Hisenda la documentació que els aporti elements de judici per a analitzar el caràcter transitori de les dificultats economicofinanceres de les empreses i la seva futura viabilitat,fonamentalment, amb l'aportació pel sol·licitant d'un pla de viabilitat o de negocis, verificat per un auditor inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

Més Informació 

Termini: 31/12/2022

Next Generation EU - Ajuts a renovables en autoconsum, emmagatzematge, i tèrmiques sector residencial (pendent de convocatòria)

Veure imatge de Next Generation EU - Ajuts a renovables en autoconsum, emmagatzematge, i tèrmiques sector residencial (pendent de convocatòria) (nova finestra)

Incentius a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a sistemes tèrmics renovables en el sector residencial (Pendent d'obrir):

 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
 • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Beneficiaris

 • Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 1, 2 i 3:
  1. Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.
  2. Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 4 i 5:
  1. Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
  2. Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015.
  3. Les persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.
  4. Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
  5. Comunitats de propietaris.
  6. Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 4 i 5:
  1. Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat. Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015.
  2. Les persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.
  3. Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
  4. Comunitats de propietaris.
  5. Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Quantia

La dotació total per Catalunya és de 114.988.848 €.

Termini

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria (Pendent de publicació) i fins al 31 de desembre de 2023.

Més Informació

Next Generation EU - Pla MOVES III

Veure imatge de Next Generation EU - Pla MOVES III (nova finestra)

Programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Es contemplen dos programes d’incentiu a la mobilitat elèctrica:

 • Actuació 1: Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics que disposin d’endoll  i de pila d’hidrogen.
 • Actuació 2: Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries del programa MOVES 3:

 • Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques, per les que ofereixin béns i / o serveis en el mercat, en el cas hauran d'estar donats d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 • Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència fiscal a Espanya i no incloses en l'anterior apartat.
 • Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que hauran de complir amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que estableix en el seu article 11.3.
 • Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el nombre d'identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E , F, G, J, R o W. També seran elegibles les entitats de conservació de Polígons o societats agràries de transformació el NIF comenci per V.
 • Les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40 / 2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, sempre que no exerceixin activitats econòmiques per les que ofereixin béns i serveis en el mercat en el qual es consideraran incloses en l'anterior punt.


Termini: 31/12/2023

Més Informació

Next Generation EU - Programa MOVES III Mobilitat eficient & sostenible

Veure imatge de Next Generation EU - Programa MOVES III Mobilitat eficient & sostenible (nova finestra)

Objectiu

Incentivar la mobilitat elèctrica i particularment la compra de vehicles elèctrics i el desplegament d'infraestructura de recàrrega per a aquests vehicles.

Actuacions elegibles

 • Actuació 1: Adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible.
 • Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.


Beneficiaris

Comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla.

Destinataris últims de les ajudes

Persones físiques i autònoms, comunitats de propietaris, persones jurídiques constituïdes a Espanya, el NIF de les quals comenci per a, B, C, D, E, F, G, J, R, W i Entitats de Conservació de Polígons o Societats Agràries de Transformació el NIF de la qual comenci per V.

També seràs destinatàries últims de les ajudes les Entitats locals i sector públic institucional.

Així mateix, les administracions de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla podran dur a terme inversions directes en una o diverses de les tipologies d'actuació contemplades per l'annex I, en els termes i condicions establerts per aquest reial decret.

Pressupost de la convocatòria

Dotació pressupostària de 400.000.000 euros, que podran ser ampliats sempre que existeixi una execució pressupostària adequada, disponibilitat pressupostària i prèviament a l'expiració del termini de vigència.

Termini:31/12/2023

Més informació

Next Generation EU - Programa PREE 5000 Subvencions per a la rehabilitació energètica d’edificis a municipis de menys de 5000 habitants

Veure imatge de Next Generation EU - Programa PREE 5000 Subvencions per a la rehabilitació energètica d’edificis a municipis de menys de 5000 habitants (nova finestra)

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) llança les bases reguladores mitjançant el Reial decret que executa el Programa de rehabilitació energètica per edificis existents a municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000).

Els municipis de repte demogràfic són aquells municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants. A efectes informatius, l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) publicarà el llistat dels municipis on podran dur-se a terme les inversions subvencionables.

Aquests ajuts, finançats amb fons Next Generation EU, s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol i en concret en el seu Component 2 Implementació de l’Agenda Urbana Espanyola: Pla de rehabilitació de l’habitatge i regeneració urbana, Inversió 4 Programa de regeneració i repte demogràfic.

Beneficiaris

Les CCAA seran les beneficiàries directes dels ajuts, que publicaran les corresponents convocatòries en els propers mesos.

Poden optar als ajuts els següents subjectes que tinguin residència fiscal a Espanya:

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús;
 • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús d’habitatge;
 • Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis;
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin la seva condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat i que els atorgui la facultat expressa per dur a terme reformes objecte d’actuació d’incloure al Programa;
 • Les empreses de serveis energètics (ESEs) o proveïdors de serveis energètics;
 • Les entitats locals;
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia;
 • Les administracions públiques i organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents de les AAPP.

Pressupost

Pressupost total: 50M €

Pressupost per Catalunya: 5.782.500€

Termini: 31/12/2023

Més Informació

Next Generation EU - Subvencions per a fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles

Veure imatge de Next Generation EU - Subvencions per a fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles (nova finestra)

Des de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) posen en marxa una sèrie de convocatòries d'ajudes que tenen per finalitat donar suport a projectes transformadors, basats en la ciència i en les solucions que proporciona la naturalesa per a impulsar la recuperació verda.

Aquestes ajudes contribueixen a la consecució dels objectius del PRTR ("Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021"), en el marc del component 4, inversió 2 i objectiu 69.

Es tracta d'una convocatòria per al foment d'activitats que contribueixin a la renaturalització urbana incrementant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus, amb l'objectiu d'incrementar la biodiversitat i la seva conservació i l'adaptació al canvi global, i de millorar l'habitabilitat de les capitals de província i altres ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris:

 1. Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.
 2. Organismes públics de recerca de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
 3. Universitats públiques i els seus Instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.
 4. Col·legis professionals.
 5. Administracions públiques.
 6. Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).
 7. Altres persones jurídiques, públiques o privades.
 8. Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Quantia

Pressupost total: 58 milions d'euros

Import per projecte: Entre 2.000.000 € i 4.000.000 €

Termini: 3/01/2021

Més informació

Next Generation EU - Subvencions per a suport a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat

Veure imatge de Next Generation EU - Subvencions per a suport a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat (nova finestra)

Des de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) posen en marxa una sèrie de convocatòries d'ajudes que tenen per finalitat donar suport a projectes transformadors, basats en la ciència i en les solucions que proporciona la naturalesa per a impulsar la recuperació verda.

Aquestes ajudes contribueixen a la consecució dels objectius del PRTR ("Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021"), en el marc del component 4, inversió 2 i objectiu 69.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris:

 1. Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.
 2. Organismes públics de recerca de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
 3. Universitats públiques i els seus Instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.
 4. Col·legis professionals.
 5. Administracions públiques.
 6. Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).
 7. Altres persones jurídiques, públiques o privades.
 8. Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Quantia

Pressupost total: 2,5 milions d'euros

Import per projecte: Fins a 400.000 €

Termini:03/01/2022

Més Informació

Nuclis d'R+D empresarial: L’impuls per a les grans idees innovadores

Veure imatge de Nuclis d'R+D empresarial: L’impuls per a les grans idees innovadores (nova finestra)

Si tens al cap un nou producte o servei tecnològic d’alt risc, els Nuclis d’R+D empresarial són l’empenta que necessites per fer-lo realitat. Amb aquests ajuts pots rebre fins a 200.000 euros a fons perdut per desenvolupar durant dos anys i mig el teu projecte.

Objectius

Els Nuclis d’R+D empresarial són un ajut a fons perdut destinat a finançar nous productes o serveis tecnològics d’alt risc que responguin a les necessitats del mercat. Disposen de dues modalitats:

 • Nuclis d’R+D empresarial locals.
 • Nuclis d’R+D empresarial internacionals.

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Veure imatge de Oficina tècnica de barreres a la internacionalització (nova finestra)

Un tràmit inesperat, un document desconegut, una llicència imprescindible o una complicació que atura una operació. Els negocis a l’exterior sovint presenten barreres tant en origen com en destí que poden posar en risc el creixement internacional de la teva empresa.

Objectius

L’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització t’ofereix un servei d’atenció personalitzada que dóna resposta ràpida a consultes sobre les problemàtiques i tràmits d'exportació i importació, tant en origen com en destí.

Aquest servei es complementa amb el Catalonia Trade Portal, una plataforma digital amb tota la informació relativa a l’accés a mercats internacionals, documents i eines d’exportació i importació, llicències, aranzels i fiscalitat. On s’acaba el portal digital, comença el servei de l’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització, oferint-te respostes a la teva mida per a que cap obstacle ni cap dubte freni la teva expansió internacional.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

Recomanador de finançament alternatiu

Generalitat de CatalunyaVeure imatge de Recomanador de finançament alternatiu (nova finestra)

El finançament empresarial alternatiu ja és una sòlida realitat, amb multitud d’opcions i especialitzacions. Són tantes, que trobar l’opció de finançament alternatiu més adient a les teves necessitats és la primera de les decisions importants a prendre. Per ajudar-te a aconseguir-ho, et presentem el Recomanador de Finançament Alternatiu.

Objectius

Digues-li, en només 5 clics, quines són les teves necessitats, i et suggerirà les solucions de finançament alternatiu que millor s’adaptin al teu sector, la situació de la teva empresa i les particularitats del teu projecte.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

Servei de consultes tecnològiques

Generalitat de CatalunyaVeure imatge de Servei de consultes tecnològiques (nova finestra)

En qualsevol millora de producte o optimització de processos la tecnologia és un element fonamental. Trobar la que més s’adapta a les teves necessitats és més senzill amb el Servei de Consultes Tecnològiques. De forma ràpida i gratuïta identificaràs les eines que impulsaran el teu negoci.

Objectius

El Servei de consultes tecnològiques t’ofereix assessorament i eines per utilitzar la tecnologia com a palanca de canvi.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

SOC - Programa 30 Plus - Línea 2

Veure imatge de SOC - Programa 30 Plus - Línea 2 (nova finestra)

L'objectiu del Programa 30 Plus és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de 30 i més anys i proporcionar-los, entre d’altres recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

En concret, aquesta és la convocatòria anticipada per a l’any 2022 de les subvencions corresponents a la Línia 2, per a entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

Aquesta línia d'ajuts subvenciona l'actuació d'experiència professional mitjançant contracte laboral (durada contracte subvencionat: mínim 6 mesos - màxim 9 mesos).

Beneficiaris

Les empreses, així definides en el dret mercantil, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre.

Quantia

Pressupost de 15.024.585,33 euros.

Termini: 01/06/2022

Més Informació 

Agència de residus de CatalunyaVeure imatge de Stand up! (nova finestra)

Projecte finançat per la Unió Europea, anomenat “STAND Up! Acció tèxtil sostenible per a la creació de xarxa i el desenvolupament de negocis d’economia circular al Mediterrani”.

Per donar suport l’emprenedoria i a les iniciatives ecoinnovadores d’aquests països, STAND Up! preveu oferir un programa de formació i suport tècnic en ecodisseny per facilitar oportunitats de desenvolupament i creixement; donar suport financer; posar en marxa una plataforma d’innovació per promoure la creació de productes i serveis innovadors; i difondre una campanya de sensibilització per fomentar el consum i la producció sostenibles i la ecoinnovació.

D’aquesta manera, es preveu que STAND Up! estimuli la creació i el desenvolupament d’empreses del sector tèxtil, proporcionant oportunitats de treball justes i reduint la petjada ambiental a la regió mediterrània.

Plaç de sol·licitud: 31/12/2022

Més informació

Suport per a empreses estrangeres establertes a Catalunya

Veure imatge de Suport per a empreses estrangeres establertes a Catalunya (nova finestra)

Ets una empresa de matriu estrangera establerta a Catalunya? Vols aprofitar al màxim els avantatges de l’ecosistema productiu català? Des d’ACCIÓ t’ajudem a créixer i reinvertir per explotar tot el potencial del teu entorn. Si penses en nous projectes, t’acompanyem perquè trobis els millors socis i et fem un assessorament a mida perquè Catalunya sigui el millor aliat de la teva empresa.

Objectius

El servei de Suport per a empreses estrangeres a Catalunya és un servei d’after care, posterior a l’arribada de la teva empresa al país. T’assessorem en tots els processos i t’ajudem a mantenir i ampliar la teva activitat a Catalunya. És un servei polivalent, que posa a la teva disposició tots els serveis transversals d’ACCIÓ.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal