1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

 • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Capitalització de les prestacions

ObertVeure imatge de Capitalització de les prestacions (nova finestra)

La llei 31/2015, de 10 d'octubre, ha introduït algunes variacions en el procés de sol.licitud i obtenció de la capitalització de l'atur per a l'inici de noves activitats empresarials.

Les activitats d'auto-ocupació per a les quals es pot sol.licitar el pagament únic són:

 • L'inic d'una activitat com a treballador autònom
 • La incorporació a una cooperativa, existent o de nova creació, com a soci/sòcia treballador/a de caràcter estable
 • La constitució d'una societat laboral o la incorporació a una ja existent, com a soci/òcia treballador/a de caràcter estable
 • La creació d'una entitat mercantil de nova constitució (per exemple una SL) o incorporar-se a una que s'hagi creat en els 12 mesos anteriors, si s'ha de tenir el control de la mateixa.

Requisits generals per tenir dret al pagament únic de la prestació

 • Tenir reconeguda una prestació per atur de nivell contributiu. Els subsidis i ajudes (ajuda familiar, majors de 55 anys, RAI, Prepara o PAE) no donen dret a la capitalització
 • Tenir pendent de percebre al menys 3 mesos de prestació a la data de la sol.licitud
 • No haver obtingut reconeixement de pagament únic d'una prestació per atur, en qualsevol de les seves modalitats, en els 4 anys anteriors
 • Si s'inicia l'activitat en una societat laboral o ccoperativa, ha de ser-ho com a soci/òcia treballador/a, o treball de caràcter estable, no temporal
 • No haver encetat l'activitat abans de la data en la que es presenta la sol.licitud
 • Si s'hagués impugnat el cessament de la relació laboral d'origen de la prestació, la sol.licitud s'ha de presentar després que s'hagi resolt el procediment corresponent
 • No haver comptatibilitzat la prestació per atur i el cotitzar com a autònom en els 24 mesos anteriors
 • En el cas de estar en situació TRADE (Treballador autònom econòmicament depenent), no contractar amb l'antic empleador
 • En el cas d'incorporar-se a una societat creada en els 12 mesos anteriors, aquesta no podrà ser una entitat amb la que s'hagi tingut una relació laboral, o formar part d'un grup d'empreses amb el que s'hagi tingut relació laboral.

Obligacions en sol-licitar la capitalització de l'atur

 • Presentar la documentació acreditativa de l'inici de l'activitat
 • Destinar la quantitat percebuda a l'aportació del capital establert, en el cas cooperatives o societat, o a la inversió necessària per a desenvolupar l'activitat, en el cas d'autònoms/es. Els diners no es poden destinar a d'altres fins
 • Un cop que s'ha rebut l'import del pagament únic, el treballador/a disposa d'un mes per a encetar l'activitat laboral

Més informació

Poden ampliar la informació anterior, i accedir als formularis de sol.licitud fent clic aquí.

Si volen tramitar la capitalització de l'atur presencialment, poden dirigir-se a:
 • OTG L'Hospitalet - La Farga
  Carrer Girona, 12
 • OTG L'Hospitalet - Cobalt
  Carretera del Mig, 24
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal