Acredita l'experiència professional

Si has anant aprenent el teu ofici mentre treballaves, perquè no vas tenir la possibilitat de rebre una formació prèvia, ara pots demanar que et reconeguin i acreditin amb un certificat oficial els teus coneixements i la teva experiència.

L’acreditació de competències professionals, adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació, és un procediment que permet a les persones aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.

A Catalunya es pot accedir al procediment mitjançant dos vies:

 1. Els serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic,
 2. El programa Acredita't.

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

L'assessorament

És un servei a demanda de la persona interessada que permet disposar d’una atenció personalitzada per part d’un assessor especialista en una família professional. L’ajuda a identificar les seves capacitats, interessos i el seu objectiu professional.

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa en 2 o 3 sessions presencials, l'usuari aporta la documentació de què disposa perquè li sigui valorada la trajectòria formativa i laboral.

Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté la diagnosi de les possibilitats formatives i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic.

El reconeixement

S'adreça a qui vulgui tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • Tenir 18 anys,
 • Acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector,
 • Disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.

Una junta de reconeixement, integrada per professors del centre educatiu on es realitza el serve,i avalua l'usuari.

La junta analitza l'informe d'assessorament  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emetrà un certificat parcial o total amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits, cal matricular-se totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

On es pot fer?

Els cinc centres que ofereixen aquest servei a l’Hospitalet són: INS Provençana,  C.E.Miquel Servet, C.E. Dolmen, INS Llobregat i Jaume Balmes.

Programa Acredita't

El Programa Acredita’t és un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació. Permet a les persones 'aconseguir una certificació que els pot servir per obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses. Facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social.

Com funciona?

El procediment consta de tres fases desenvolupades al llarg de diferents sessions presencials.

Fase 1. Assessorament

Un assessor ajuda a identificar les competències professionals i el reconeixement que s'ha demanat per part del candidat. A partir d'aquesta informació, l'usuari pot decidir si passar a la fase d'avaluació o a la formació complementària que se suggereixi per part de l'assessor.

Aquesta fase conclou amb la confecció d'un informe orientatiu sobre la conveniència o no d'accedir a la següent fase.

Fase 2. Avaluació

L’usuari ha de demostrar les competències professionals per a les quals demana l'acreditació. Una comissió avalua, de forma col·legiada, la competència professional relacionada amb les unitats de competència.

Fase 3. Acreditació de la competència

Els usuaris que superen la fase d'avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què hagin demostrat la seva competència professional. També obtenen un informe d'orientació i una proposta d'itinerari formatiu de la comissió avaluadora.

Qui pot participar?

Per participar en el procediment d’acreditació, els candidats han de complir els requisits següents:

 1. Tenir 18 anys complerts per a unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell  I, o 20 anys complerts per als nivells II i III.
 2. Tenir experiència laboral o haver rebut formació relacionada amb les competències professionals dels àmbits de qualificació que es volen acreditar. En funció del nivell de les unitats de competència es requereixen:
  • 2 anys d'experiència laboral o 200 hores de formació (nivell I)
  • 3 anys d'experiència laboral o 300 hores de formació (nivells II – III).
Convocatòria oberta!

 
 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal