Organització i gestió de magatzems (nivell 3) [COML0309]

Durada: 390 hores

Competència general

Organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurar la qualitat i l'optimització de la xarxa de magatzems o de la cadena logística.

Àmbit professional

Desenvolupa les seves funcions per compte propi i aliè: organitza i gestiona el magatzem o servei d'emmagatzematge d'empreses de qualsevol sector que disposin de magatzem o departament logístic i assegura el nivell i la qualitat de la gestió del magatzem dins de la cadena logística.

Sectors productius

A tots els sectors productius, privats i públics, i en concret en activitats auxiliars al transport d'emmagatzematge-distribució i a operadors logístics. També al sector del comerç en magatzems d'empreses majoristes, centrals de compres de superfícies grans i mitjanes, dipòsits i magatzems intermedis i petits magatzems de punts de venda en superfícies grans i mitjanes.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Tècnic/a en gestió d'estocs i magatzem.
  • Empleat/ada administratiu/iva dels serveis d'emmagatzematge i recepción.
  • Magatzemer/a d'empreses de transports.
  • Cap de magatzem.
  • Tècnic/a en logística de magatzems.
  • Gestor/a de magatzem.
  • Responsable de recepció de mercaderies.
  • Responsable d'expedició de mercaderies.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal